Monthly Archives: July 2014

กสิกรฯ ตั้งเป้าโกยเบี้ย ประกันภัย 4.8 หมื่นล.

กสิกรไทยเผยขาย ประกันภัย รุ่ง ตั้งเป้าสิ้นปี 4.8 หมื่นล้านบาท โต 23% ผนึก เมืองไทยประกันภัย ส่ง “ซูเปอร์เซฟวิ่ง” ชูจุดเด่นเบี้ย ประกันภัย ต่ำ รองกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยเปิดเผยว่า ภาพรวมธุรกิจ ประกันภัย ในปี 2557 เชื่อว่ายังมีอัตราเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้คาดว่าในปี 2557 ธุรกิจประกันชีวิตจะมีอัตราการเติบโตประมาณ 12% และธุรกิจประกันวินาศภัย ประกันภัย จะเติบโตประมาณ 10%

Posted in ประกันภัย | Tagged , , , | Comments Off